Obchod s vínom - Vinotéka Bratislava | Hradská 78/B | E-Shop

KATEGÓRIE

Platba a dovoz  PDF  Tlač  Email

Platba a dovoz  | Obchodné podmienky | Objednávka  | Kúpna zmluva

Kontakt | REGISTRAČNÉ ČÍSLO obchodu - vydal Úrad na ochranu osobných údajov SR : 201404215 v zmysle zákona 122/2013 Z. z.

Prevádzkovateľ - Dodávateľ - Predajca :
Infotex s.r.o. , Hradská 78/B , P.O. BOX 81 , 820 14 Bratislava 214, SK , Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , číslo: 1759/B zložka: Sro
Na adrese nie je predajňa. Dodávateľ je platcom DPH. IČO: 35 75 36 92 , DIČ:2020243412 , IČ DPH: SK2020243412

OBCHOD S VINOM - PREDAJNA
KONTAKT :

tel. +421(0)903 721 388
e-mail : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
( úhrada za tovar a služby je možná až po potvrdení dostupnosti tovaru a zaslaní zálohovej faktúry )
2623024817 Tatrabanka a.s. : / 1100,  swiftcode: TATRSKBX

IBAN číslo účtu :
SK39 1100 0000 0026 2302 4817


ilustračné foto:
Na adrese nie je predajňa.


Objednávka / KÚPNA ZMLUVA
:

1. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie predávajúceho a to telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky ( potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).

2. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku bez udania dôvodu a akejkoľvek náhrady. Minimálna hodnota objednávky pre nákup cez internetový obchod www.obchodsvinom.sk nie je.

3. Zrušenie objednávky :
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Poplatok za zrušenie potvrdenej objednávky môže predstavovať až 50% z celkovej ceny tovaru s DPH.


Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť najmä v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný telefón, kupujúci neodpovedá na e-maily, neuhradená faktúra a podobne)
- tovar je aktuálne vypredaný, nedostupný, nevyrába sa, nedodáva sa, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru, ale taktiež bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu a bez akejkoľvek náhrady.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v lehote do 30-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Dopravu tovaru na adresu dodávateľa hradí zákazník - odberateľ - kupujúci.


5. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , alebo písomne na prevádzke u dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare ( neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, otvorený tovar alebo čiastočne použitý tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar, je nevyhnutné zasielať takou formou aby bol poistený a chránený pred poškodením / typ zásielky musí zodpovedať typu tovaru /, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3 x opakovaná tá istá závada alebo 4 x rôzna závada potvrdená a uznaná dodávateľom alebo servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky vyjadrenia, ktoré boli vydané vo vzťahu k predmetnému výrobku.

6. Dodacie podmienky Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo možno najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, v závislosti od dostupnosti tovaru. Kupujúci je zvyčajne o uvedenej situácii upovedomený.


7. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, a ak ide o výrobok pri ktorom sa to vyžaduje aj návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, / pokiaľ to zákon vyžaduje /nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je Tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. Tovar je možné zasielať na vybrané miesta v EU. Rozvoz tovaru zaisťujeme aj po celej Bratislave.

8 / Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si môžete zvoliť v e-shope:
cena za dovoz tovaru v Bratislave  od 10 ,- € s DPH do hmotnosti 7 kg. Nad 50 kg bude kupujúci pred prijatím objednávky oboznámený s cenou za dopravu. Všetky uvedené ceny sú s DPH pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade neprvzatia tovaru z akéhokoľvek dôvodu alebo reklamácie tovaru poštovné , dovozné, dopravné poplatky a poplatky za kuriérske služby nevraciame.

9 / -

10 / V prípade chybne uvedenej ceny si predávajúci-prevádzkovateľ-dodávateľ vyhradzuje právo na stornovanie objednávky bez akejkoľvek náhrady.

11/ Nakupovaním , používaním alebo registráciou v internetovom obchode kupujúci súhlasí so všetkými tu uvedenými podmienkami - Platba a dovoz - Podmienky používania - ochrana súkromia bez akýchkoľvek výhrad.

12 / Všetky podmienky, ceny, tovary, texty a obsah uvedený na obchode www.obchodsvinom.sk sa môžu kedykoľvek meniť meniť bez predošlého upozornenia. Fotografie všetkých produktov v obchode sú len ilustračné a môžu sa od skutočnosti líšiť.

13 / Alkoholické nápoje v obchode môžu nakupovať v zmysle zákonov SR len osoby staršie ako 18 rokov. V prípade ak tento vek nedosahujete ste povinný opustiť okamžite tieto stránky. Súhlasom s podmienkami a s obsahom sekcie platba a dovoz potvrdzujete dosiahnutie veku 18 rokov a oprávenenie nakupovať alkoholické produkty.

 


Náš tip


Ročník: 2011
Oblasť: Nitrianska vinohradnícka oblasť
Krajina: Slovensko
Objem: 0.75 L
Alkohol: 14 %

€16.39

Ročník: 2018
Oblasť: Galilea
Krajina: Izrael
Objem: 0.75 L
Alkohol: 12.5 %

€17.90

Ročník: 2019
Oblasť: Mandoza
Krajina: Argentína
Objem: 0.75 L
Alkohol: 13.5 %

€12.00

Výrobcovia